Skip to main content

Lekdetectie.nl is onderdeel van Braat BV, gevestigd aan de Brabantialaan 28a in Waalre, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Braat BV
Brabantialaan 28a
5583 BP
Waalre
telefoon: 040 281 25 58
De heer Braat is de Functionaris Gegevensbescherming van Braat BV.
Hij is te bereiken via info@braatbv.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Braat BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@braatbv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Braat BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Braat BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod
van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Braat BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Braat BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Braat BV) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Braat BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u geen klant meer bent, zullen wij
uw gegevens verwijderen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Braat BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Braat BV
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Braat BV uw
persoonsgegevens niet aan andere derden.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Braat BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet
of smartphone. Braat BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden
worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Braat BV en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@braatbv.nl. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek. Braat BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Braat BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@braatbv.nl.
Braat BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u
zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit
onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke
(inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam
(#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van
een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier
voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.